Uncategorized

เปรียบเทียบหุ้น GULF – BGRIM

โดย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด (GVTP) เป็นบริษัทแกน

ส่วน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพิ่มเติมที่ Profile หุ้นในส่วนของ Timeline ครับผม https://www.stockradars.co/getradars

#StockRadars #ทำเรื่องหุ้นเป็นเรื่องง่าย

ช่องทางอื่นๆ
Website: www.stockradars.co
Radars-school: https://stockradars.co/radars-school/
LINE: @StockRadars https://line.me/R/ti/p/%40stockradars

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s