รู้รึยัง?? เงินที่ได้จากการลงทุนในหุ้น มีทั้งส่วนที่เสียภาษีและได้รับยกเว้นภาษี

rate policy credit

เงินปันผล (Dividend)

  1. กรณีได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่ได้รับ BOI)
  • ภาษี ณ ที่จ่าย : ถูกหักในอัตรา 10%
  • ภาษีสิ้นปี : สามารถเลือกดําเนินการได้ 2 วิธี

– ยินยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 10% นําเงินปนผลที่ได้รับในปีนั้นมาคํานวณเพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปี

– นําเงินปนผลที่ได้รับทั้งสิ้นในปีนั้น มาคํานวณภาษีรวมกับเงินได้ ประเภทอื่น ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิในการเครดิตภาษีเงินปนผล

  1. กรณีได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริม จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  • ภาษี ณ ที่จ่าย : ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • ภาษีสิ้นปี : ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องนําเงินปนผลที่ได้รับในปีนั้นมา คํานวณเพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปี และไม่ได้รับสิทธิในการเครดิตภาษีเงิน ปันผล

เงินกําไรจากการขายหรือโอนหุ้น สามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ (Capital Gain)

  • ยกเว้นภาษี เฉพาะเงินได้จากการขายหรือโอนหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
  • กรณีที่เป็นการขายหรือโอนหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาที่อยู่ในไทยถึง 180 วันในปีภาษี ต้องเสียภาษี โดยจะถูกหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีก้าวหน้า และต้องนําเงินได้ไปรวมคํานวณตอนสิ้นปี

 


ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ >> https://www.set.or.th/education/th/begin/stock_content09.pdf


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s