StockRadars

3 มุมมอง กับ การวิเคราะห์การลงทุน

 

1. มองลึก
“มองอย่างลึกซึ้ง” นอกเหรือจากการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคแล้ว ควรดูพื้นฐานทางการเงินของบริษัทประกอบด้วย ว่ามีการเติบโตทุกปีหรือไม่ และที่สำคัญควรติดตามอย่างใกล้ชิดทุกๆ ไตรมาสเลยยิ่งดีครับ … ส่วนบทเรียนวิกฤตการเงินในอดีต เราสามารถนำมาเป็นภูมิต้านทานการลงทุนในอนาคตได้ด้วยนะครับ
*นักลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับ ROE ROA EPS

2. มองกว้าง
“มองเกี่ยวข้องความสัมพันธ์” ตลาดหุ้นไม่สามารถโตได้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้จะต้องอาศัย การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การบริโภค การลงทุน สภาวะทางสังคม ตัวเลขเงินเฟ้อ นโยบายทางการเงิน ปัจจัยต่างประเทศ ฯลฯ ประกอบด้วยนะครับ

3. มองไกล
มองอย่างคาดการณ์ การบูรณการทั้งพื้นฐานทางการเงินของบริษัท วงจรเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทั้งปัจจัยภายนอกในต่างประเทศ เข้าด้วยกัน โดยนักลงทุนต้องสามารถนำข้อมูลทั้งหมด มาทำนายสถาณการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อที่จะวางแผนการลงทุนได้อย่างถูกต้องและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้นะครับ : )

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s